Privacyverklaring

Frank Wennekers, eigenaar van Speurhondenschool Care4Dogs, KVK 30189261, gevestigd aan de Gerbensgaarde 7 te 3436RN Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsgegevens

www.speurhondenschoolcare4dogs.nl
Gerbensgaarde 7, 3436RN te Nieuwegein
Telefoon: 030-6047220
Mobiel: 06-19386350
info@speurhondenschoolcare4dogs.nl.

Frank Wennekers is de Functionaris Gegevensbescherming van Speurhondenschool Care4Dogs. Hij is te bereiken via frank@speurhondenschoolcare4dogs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speurhondenschool Care4Dogs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speurhondenschool Care4Dogs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen, altijd gerelateerd aan activiteiten van Speurhondenschool Care4Dogs
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Speurhondenschool Care4Dogs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als Frank Wennekers vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Sociale media

 • Speurhondenschool Care4Dogs maakt gebruik van sociale media zoals Facebook, What’s App, SMS en de website.
 • Voor onze social media kanalen kunnen wij gebruik maken van foto’s waarop personen zichtbaar zijn.
 • Cursisten geven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal voor opleidingsdoeleinden.
 • Cursisten geven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal t.b.v eventuele reclame doeleinden.
 • Speurhondenschool Care4Dogs is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor niet officiële social media kanalen.
 • Tijdens activiteiten mogen foto’s en video opnames door derden worden gemaakt. Speurhondenschool Care4Dogs neemt daar geen verantwoordelijkheid voor.
 • Cursisten geven toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal op sociale media.
 • Cursisten gaan zorgvuldig om met door Speurhondenschool Care4Dogs en henzelf gemaakt beeldmateriaal.
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat wordt verzonden via whats-app, e-mail of sms of andere vorm van sociale media.
 • Cursisten plaatsen geen beeldmateriaal en dergelijke van Speurhondenschool Care4Dogs op sociale media zonder toestemming van Speurhondenschool Care4Dogs.
 • Speurhondenschool Care4Dogs bewaard beeldmateriaal in het digitale dossier van de cliënt.

Cursisten die bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s of opnames die op de officiële Speurhondenschool Care4Dogs kanalen zijn gepubliceerd, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij Speurhondenschool Care4Dogs

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speurhondenschool Care4Dogs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de opgeslagen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speurhondenschool Care4Dogs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Speurhondenschool Care4Dogs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speurhondenschool Care4Dogs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speurhondenschool Care4Dogs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per email of brief aan ons toesturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Speurhondenschool Care4Dogs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speurhondenschool Care4Dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


© Speurhondenschool Care4Dogs 2017 | Disclaimer